Regulamin Promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ RABAT 10% PRZY ZAKUPIE ZA MINIMUM 99 PLN

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „RABAT 10% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 99 PLN” dalej zwana „Promocją” i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklepherlitz.pl w zakresie, w jakim Uczestnik - Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://sklepherlitz.pl
 3. Promocja organizowana jest przez „Herlitz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 2, 62-081 Baranowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047212, NIP: 7820010515, kapitał zakładowy 20 547 000 zł (dalej zwana „Organizatorem”). Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.
 4. Zasady Promocji:

- Promocja polega na tym że każdy Kupujący spełniający warunki § 2, który w czasie trwania Promocji, dokona podczas jednej transakcji zakupu dowolnych towarów w sklepie internetowym www.sklepherlitz.pl pod marką „Pelikan”, „Herlitz” i be.bag”, która bez wliczania kosztów dostawy - będzie wynosić nie mniej niż kwotę 99 zł brutto i powyżej – otrzyma rabat na ten zakup w wysokości 10%.

- Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w Okresie Trwania Promocji powinien dodać do koszyka celem

zawarcia Umowy Sprzedaży co najmniej jeden Produkt  widoczny na stronie Sklepu Internetowego Organizatora pod adresem: www.sklepherlitz.pl o łącznej wartości równej lub przekraczającej 99 PLN

- Kupujący w okresie trwania promocji może dokonywać wielokrotnych zakupów objętych niniejszą promocją.

- Promocja obejmuje wyłącznie dostawę dokonanego zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 powyżej, wartość zawieranej Umowy sprzedaży (cena

dokonywanych zakupów) dla Przedmiotów Promocji automatycznie obniży się w "Koszyku zamówienia"

o 10% (słownie: dziesięć procent).

 1. Szczegółowe zasady dotyczące zawierania Umów sprzedaży opisane zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego www.sklepherlitz.pl.
 2. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy zakupionych w ramach Promocji za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Niniejsza Promocja może łączyć się z promocją „Kup plecak/ tornister dostaniesz 10 zeszytów gratis”  natomiast ni nie łączy się z Promocją „Kup za 400 zapłać 300 PLN”.
 4. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w Okresie Trwania Promocji pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Oznacza to, że każdy zakup spełniający warunki określone w § 1 ust. 4 uprawnia do promocyjnego rabatu.
 5. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 6. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego Herlitz którego właścicielem jest Organizator. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora w sklepie internetowym www.sklepherlitz.pl przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 7. Promocja trwa od 10 Sierpnia 2023 r. do 17 września 2023 roku i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w sklepie internetowym Herlitz (dalej: „Sklep”) pod adresem: www.sklepherlitz.pl z dostawą na terenie Polski
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w szczególności danych osobowych i teleadresowych.
 9. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem, przy czym do wszelkich spraw w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych w Sklepie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://sklepherlitz.pl/regulamin-sklepu (dalej jako: „Regulamin Sklepu").
 10. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w Regulaminie Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2.

UCZESTNICY PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Produkty na warunkach o których mowa w § 1 ust. 4, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą mających status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania Produktów Promocyjnych innych Uczestników

 

§ 3.

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej Uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:
 2. w okresie trwania Promocji nabyć na warunkach wskazanych w § 1 ust. 4 Produkty Organizatora w sklepie internetowym www.sklepherlitz.pl o wartości powyżej kwoty wskazanej § 1 ust. 4, oraz zaakceptować treść Regulaminu Promocji.
 3. Dokonując zakupu Produktu/ów zgodnie z ust. 1 pkt c) uczestnik Promocji:
 4. a) podaje swoje następujące dane osobowe:
 • imię,
 • nazwisko,

- adres zamieszkania i dostawy

 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej, korzystającego z polskich zasobów numeracji;
 1. b) akceptuje treść Regulaminu Promocji;
 2. c) potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika w Promocji i wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych celem udziału w Promocji,
 3. Poprawna rejestracja transakcji zakupu Produktu/ów zgodnie z ust. 2. powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do 10 % Rabatu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 
 4. Każdy uczestnik może zarejestrować dowolną ilość transakcji zakupu Produktu/ów na Stronie Promocji i pod warunkiem spełnienia warunków Promocji i Regulaminu, każdorazowo nabędzie prawo do 10 % Ranabtu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator może zwrócić się do uczestnika Promocji na adres e-mail podany w czasie rejestracji, o przesłanie w terminie 7 dni listem poleconym oryginału paragonu fiskalnego albo faktury VAT potwierdzającego zakup Produktów. Nieprzesłanie we wskazanym czasie oryginału dowodu zakupu skutkuje utratą prawa do 10 % Rabatu. Utratą prawa do Rabatu skutkuje także przesłanie do Organizatora dowodu zakupu nieczytelnego lub z jakiegokolwiek innego powodu niepotwierdzającego zakupu Produktu.
 6. Faktura VAT lub paragon fiskalny o jakich mowa w ust. 5 zostaną odesłane uczestnikowi w formie przesyłki poleconej na koszt Organizatora niezwłocznie po ich weryfikacji, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania na adres wskazany przez uczestnika.

 

 

§ 4.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji oraz reklamacje jakościowe produktów należy zgłaszać na adres e-mail: dok@heritz.pl lub na piśmie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora. Reklamacja powinna dla swojej ważności zawierać: dane Uczestnika Promocji, a także numer telefonu i adres e-mail Uczestnika Promocji, datę i miejsce odbioru zakupu oraz wskazanie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 31 września 2023 roku.
 3. W przypadku, gdy Organizator lub producent uzna reklamację za zasadną, a Klient, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z rękojmi wskaże, że wybiera zwrot pieniędzy wydanych na zakup produktu promocyjnego, wówczas Organizator zwróci Klientowi kwotę równą cenie uiszczonej przez Klienta za reklamowany produkt promocyjny, wskazanej na dowodzie zakupu
 4. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego lub nieskorzystanie z procedury reklamacji nie narusza prawa Uczestników do dochodzenia tych roszczeń w ramach postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

 

§ 5.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby składające reklamację jest Organizator:

Herlitz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 2, 62-081 Baranowo. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych przepisami prawa z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przepisów wykonawczych do ww. ustawy.

 1. Kontakt z ADO: via e-mail: iod@rodo.pl,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować poprzez email: iod@rodo.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. a) organizacji i prowadzenia Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KROSS (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. b) komunikacji z Uczestnikami w kwestiach dotyczących Promocji - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KROSS (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 6. c) rozliczeń księgowo - podatkowych - podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 7. d) obsługi ewentualnych reklamacji Uczestników - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KROSS (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 8. e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Herlitz Polska Sp z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Herlitz Sp z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Okres Trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z grupy kapitałowej Herlitz Sp z o.o. , dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, firmom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją
 13. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.
 15. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady profilowaniu ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady na jakich odbywa się Promocja są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny
 2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 3. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom pod adresem https://sklepherlitz.pl
 6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub inne właściwe  przepisy prawa
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej herlitz.pl.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2023 r.
Do góry