REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „Kup plecak/ tornister dostaniesz 10 zeszytów gratis”

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „Kup plecak/ tornister dostaniesz 10 zeszytów gratis

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Kup plecak/ tornister dostaniesz 10 zeszytów gratis” dalej zwana „Promocją”. i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklepherlitz.pl w zakresie, w jakim Uczestnik - Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://sklepherlitz.pl
 3. Promocja organizowana jest przez „Herlitz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 2, 62-081 Baranowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047212, NIP: 7820010515, kapitał zakładowy 20 547 000 zł (dalej zwana „Organizatorem”). Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.
 4. Zasady Promocji:

- Promocja polega na tym że każdy Kupujący spełniający warunki § 2, który w czasie trwania Promocji, dokona podczas jednej transakcji zakupu minimum jednego (słownie: jednego) plecaka lub tornistra (Pakiet Promocyjny) widocznego na stronie Sklepu Internetowego Organizatora pod adresem: www.sklepherlitz.pl otrzyma 10 (słownie: dziesięć)  sztuk zeszytów marki Herlitz w formacie A5 60 kartek (Pakiet Gratisowy).

- Promocja dotyczy wyłącznie sprzedaży w sklepie internetowym www.sklepherlitz.pl wybranych przez Organizatora Produktów (plecak/tornister „Pelikan” i „Herlitz”, „be.bag”), , które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

- Kupujący w Okresie Trwania Promocji może dokonywać wielokrotnych zakupów objętych niniejszą promocją.

- Promocja obejmuje wyłącznie dostawę dokonanego zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego Herlitz którego właścicielem jest Organizator. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora w sklepie internetowym www. Herlitz.pl. przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące zawierania Umów sprzedaży opisane zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego www.sklepherlitz.pl.
 3. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy zakupionych w ramach Promocji za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Niniejsza Promocja Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi Promocjami Organizatora, a w szczególności nie łączy się z promocją „Sprzedaży Premiowej 10% Przy Zakupie Minimum 99 PLN ani z promocją „Kup za 400 zapłać 300 PLN”.
 5. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w Okresie Trwania Promocji pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Oznacza to, że każdy jednorazowy zakup spełniający warunki określone w ust 4. uprawnia do.
 6. Promocja trwa od 10 Sierpnia 2023 r. do 10 września 2023 roku i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w sklepie internetowym Herlitz (dalej: „Sklep”) pod adresem: sklepherlitz.pl. z dostawą zamówienia i Produktów z Pakietu Promocyjnego na terenie Polski
 7. Produkty wchodzące w skład Pakietu Gratisowego będą dołączane do Zamówienia, po spełnieniu określonych warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. 10 sztuk zeszytów w formacie A5 60 kartek wchodzących w skład Pakietu Gratisowego ma łączną wartość rynkową 49,90 zł brutto. Organizator zastrzega sobie prawo do swobody decyzji i dowolnego wskazania zeszytów wchodzących w skład Pakietu Gratisowego, a Uczestnikowi promocji nie przysługuje roszczenie o wydanie konkretnego rodzaju tych zeszytów.
 8. Z uwagi na ograniczoną ilość Produktów w chodzących w skład Pakietu Gratisowego o ich przyznaniu decyduje kolejność złożonych Zamówień zgodnych z postanowieniami niniejszej promocji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w szczególności danych osobowych i teleadresowych.
 10. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem, przy czym do wszelkich spraw w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych w Sklepie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://sklepherlitz.pl (dalej jako: „Regulamin Sklepu").
 11. Organizator dopuszcza możliwość wielokrotnego skorzystania z powyższej promocji, również podczas jednych zakupów. Oznacza to, że każdy zakup Pakietu Promocyjnego spełniający warunki określone w pkt 4. uprawnia do Pakietu Gratisowego.
 12. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów w Pakiecie Promocyjnym lub Pakiecie gratisowym Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację o zakończeniu Promocji z uwagi na tę okoliczność i zakończy Promocję.
 13. W przypadku zakupu Produktów Produktów w Pakiecie Promocyjnym w sklepie internetowym o udziale w promocji decyduje data wystawienia/sporządzenia dowodu zakupu, która musi zawierać się w okresie wskazanym w pkt 10, chyba że wcześniej doszło do zakończenia lub ograniczenia promocji o którym mowa w ust 13  
 14. W przypadku skorzystania przez Uczestnika Promocji Kupującego - konsumenta, lub osoby, która posiada równoważne prawa - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 4-7 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do przesłania na własny koszt, nabytych Produktów z Pakietu Promocyjnego oraz otrzymanych Produktów Gratisowych, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży. W razie zwrotu Produktu Promocyjnego, zwrot zostanie uznany jedynie, gdy Uczestnik zwróci także Produkty Gratisowe dodany do zamówienia

 

 

§ 2.

UCZESTNICY PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Produkty na warunkach o których mowa w § 1 ust. 4, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą mających status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Promocji nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 3. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania Produktów Promocyjnych innych Uczestników.

 

§ 3.

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej Uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:

w okresie trwania Promocji nabyć wskazane w § 1 ust. 4 Produkty biorące udział w Promocji w sklepie internetowym www.sklepherlitz.pl w odpowiedniej ilości zgodnie z treścią § 1 ust. 4, oraz zaakceptować treść Regulaminu Promocji  2             Rejestrując zakup Produktu/ów zgodnie z ust. 1 pkt c) uczestnik Promocji: 

 1. a) podaje swoje następujące dane osobowe:
 • imię,
 • nazwisko,

- adres zamieszkania i dostawy

 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej, korzystającego z polskich zasobów numeracji;
 1. b) akceptuje treść Regulaminu Promocji;
 2. c) potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika w Promocji i wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych celem udziału w Promocji,
 3. Poprawna rejestracja transakcji zakupu Produktu/ów zgodnie z ust. 2. powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do 10 Produktów w Pakiecie Gratisowym o łącznej wartości wynoszącej 49,90  zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za każdy zakupiony Produkt z Pakietu Promocyjnego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 4. Każdy uczestnik może zarejestrować dowolną ilość transakcji zakupu Produktu/ów na Stronie Promocji i pod warunkiem spełnienia warunków Promocji i Regulaminu, każdorazowo nabędzie prawo do 10 Produktów z Pakietu Gratisowego    

 

§ 4.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji oraz reklamacje jakościowe produktów należy zgłaszać na adres e-mail: dok@herliz_.pl w terminie do dnia 17 września 2023 r. oraz na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika Promocji, a także numer telefonu i adres e-mail Uczestnika Promocji, podając datę i miejsce odbioru bądź zakupu oraz wskazanie, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do  24 września 2023 roku.
 3. W przypadku, gdy Organizator lub producent uzna reklamację za zasadną, a Klient, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z rękojmi wskaże, że wybiera zwrot pieniędzy wydanych na zakup produktu promocyjnego, wówczas Organizator zwróci Klientowi kwotę równą cenie uiszczonej przez Klienta za reklamowany produkt promocyjny, wskazanej na dowodzie zakupu
 4. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego lub nieskorzystanie z procedury reklamacji nie narusza prawa Uczestników do dochodzenia tych roszczeń w ramach postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

 

§ 5.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby składające reklamację jest Organizator:

Herlitz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 2, 62-081 Baranowo. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych przepisami prawa z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przepisów wykonawczych do ww. ustawy.

 1. Kontakt z ADO: via e-mail: iod@rodo.pl,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować poprzez email: iod@rodo.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. a) organizacji i prowadzenia Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Herlitz (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. b) komunikacji z Uczestnikami w kwestiach dotyczących Promocji - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Herlitz (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 6. c) rozliczeń księgowo - podatkowych - podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 7. d) obsługi ewentualnych reklamacji Uczestników - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Herlitz (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 8. e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Herlitz Polska Sp z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Herlitz Sp z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Okres Trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z grupy kapitałowej Herlitz Sp z o.o. , dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, firmom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją
 13. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.
 15. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady profilowaniu ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady na jakich odbywa się Promocja są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny
 2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 3. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom pod adresem sklepherlitz.pl
 6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub inne właściwe  przepisy prawa
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej herlitz.pl.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2023 r.

 

Do góry